Προϊόντα

FluCov2®
Point of Care in vitro diagnostics Το FluCov2® είναι μια συνδυαστική ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) και των αντιγόνων του ιού της Influenza τύπου Α και τύπου Β, σε ανθρώπινα δείγματα ρινοφαρυγγικού και φαρυγγικού επιχρίσματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2, την διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό της Influenza τύπου Α και τύπου Β, αλλά και την διαφοροδιάγνωση μεταξύ των.

CORONA-Ag®
Point of Care in vitro diagnostics Το CORONA-Ag® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε ανθρώπινα δείγματα φαρυγγικού επιχρίσματος (σιέλου), πτυέλων και κοπράνων για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

DyonCOVID-Ag®
Point of Care in vitro diagnostics Το DyonCOVID-Ag® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε ανθρώπινα δείγματα ρινοφαρυγγικού και φαρυγγικού επιχρίσματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

DyonCOVID19®
Point of Care in vitro diagnostics Το DyonCOVID19® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση των αντισωμάτων IgM & IgG έναντι του βαρέως οξέος αναπνευστικού συνδρόμου εξαιτίας του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε ανθρώπινα δείγματα πλάσματος/ορού/ολικού αίματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

DyonCOVID19-S®
Point of Care in vitro diagnostics Το DyonCovid19-S® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση των αντισωμάτων IgM & IgG έναντι του βαρέως οξέος αναπνευστικού συνδρόμου εξαιτίας του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε ανθρώπινα δείγματα πλάσματος/ορού/ολικού αίματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

DyonCRP® C-reactive protein
Point of Care in vitro diagnostics Με τη χρήση αυτού του προϊόντος σε 5 λεπτά και με αξιοπιστία της τάξεως του 99% μπορείτε να: • Να επιβεβαιώσετε την παρουσία μιας λοίμωξης • Να εντοπίσετε διαγνωστικά την σοβαρότητα της παίρνοντας 3 διαφορετικές διαγνωστικές τιμές • Να διαφοροδιαγνώσετε μεταξύ ιογενών και βακτηριαδικών λοιμώξεων

DyonMono® Infectious Mononucleosis
Point of Care in vitro diagnostics Με την εφαρμογή αυτού του προϊόντος σε ανθρώπινο τριχοειδικό αίμα μπορείτε να διαγνώσετε λοιμώδη μονοπυρήνωση που προκαλείται από τον ιό Epstein Barr (EBV) Ειδικότητα και ευαισθησία μεγαλύτερη από 99%

DyonStrepA-strip® Group A Streptococcus Antigen
Point of Care in vitro diagnostics Άμεσα με την χρήση φαρυγγικού επιχρίσματος μπορείτε να διαφοροποιήσετε τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις από άλλους αιτιολογικούς παράγοντες με ευαισθησία και ειδικότητα της τάξεως του 99% (http://www.cdc.gov/GETSMART/campaign-materials/info-sheets/adult-acute-pharyngitis.pdf) (http://www.cdc.gov/getsmart/campaign-materials/info-sheets/adult-acute-pharyngitis.html)

DyonFluA/B/H1N1® Influenza A/B/H1N1
Διάγνωση και κατάταξη γρίπης σε τύπου Α, Β αλλά του ενδημικού στελέχους Η1Ν1 (αξιοπιστία, συγκριτικά με ΡCR = 82%)

DyonFlu A/H1N1® Influenza A/H1N1
Διάγνωση και κατάταξη γρίπης σε τύπο Α και του ενδημικού στελέχους Η1Ν1

DyonFlu A/B® Influenza A/B
Διάγνωση και συνολική κατάταξη γρίπης σε τύπου Α, Β

Οδηγίες λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος

 

 

DyonHpsA® H. pylori stool Ag

Point of Care in vitro diagnostics

Το πρώτο στην κατηγορία του παγκοσμίως για τον έλεγχο αντιγόνου του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού με ειδικότητα, ευαισθησία, θετική και αρνητική προγνωστική αξία που αγγίζει το 99% σε μελέτες σύγκρισης με ιστολογική εξέταση.

 • Δεν επηρεάζεται η αξιοπιστία του με την ταυτόχρονη χρήση αντιεκκριτικής αγωγής
 • Μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία της εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου ή όχι σε διάστημα από 2 εβδομάδων μετά την λήξη της αντιβιοτικής αγωγής, ενώ ο ασθενής συνεχίζει τη χρήση αντιεκκριτικής αγωγής.

DyonHpAb® Simple H. pylori Ab- IgG

Point of Care in vitro diagnostics

Άμεσος και αξιόπιστος έλεγχος IgG αντισωμάτων έναντι ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε μια σταγόνα τριχοειδικού ολικού αίματος

 • Σαν Point of Care προϊόν δίνει αξιοπιστία της τάξεως 93% συγκριτικά με ιστολογική βιοψία.
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων

DyonHpAb® Double H. pylori Ab IgG , IgM

Point of Care in vitro diagnostics

Προσδιορισμός αντισωμάτων IgG και IgM έναντι ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε μια σταγόνα τριχοειδικού ολικού αίματος

 • Σαν Point of Care προϊόν δίνει αξιοπιστία της τάξεως 93% συγκριτικά με ιστολογική βιοψία.
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Ειδικότητα: 93% και Ευαισθησία: 97% συγκριτικά με ιστολογική
 • Θετική και αρνητική προγνωστική διαγνωστική αξία συγκριτικά με ιστολογική βιοψία μεγαλύτερη από 95%

DyonHpAb® Triple H. pylori Ab IgG , IgM, IgA

Point of Care in vitro diagnostics

Προσδιορισμός αντισωμάτων IgG, IgM και IgA έναντι ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε μια σταγόνα τριχοειδικού ολικού αίματος

 • Ειδικότητα: 93% και Ευαισθησία: 97% συγκριτικά με ιστολογική
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Θετική και αρνητική προγνωστική διαγνωστική αξία συγκριτικά με ιστολογική βιοψία μεγαλύτερη από 95%

HelicotecUT® Test CLO Gel

Ανιχνεύει την ενζυμική δραστηριότητα της ουρεάσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε βιοψία γαστρικού βλεννογόνου

 • Επιβεβαιώνει το 100% αρνητικό αποτέλεσμα σε 24h
 • Ειδικότητα: 97% και Ευαισθησία: 99%

HelicotecUT® Plus Test Clo Paper

Ανιχνεύει την ενζυμική δραστηριότητα της ουρεάσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε βιοψία γαστρικού βλεννογόνου

 • Επιβεβαιώνει το 100% αρνητικό αποτέλεσμα σε 1h
 • Ειδικότητα: 97% και Ευαισθησία: 99%

 

Xeliac® Test Pro

Ανίχνευση Αντισωμάτων IgA, IgG έναντι τρανσγλουταμινάσης σε μια σταγόνα τριχοειδικού ολικού αίματος

 

 • Αποκλεισμός ή επιβεβαίωση κοιλιοκάκης
 • Ευαισθησία και Ειδικότητα: 97%

DyonCombo® Calprotectin-Lactoferrin

Προσδιορισμός των ειδικών δεικτών φλεγμονής του εντέρου καλπροτεκτίνης και λακτοφερίνης σε δείγμα κοπράνων

 

 

 

DyonCalpro® Calprotectin

Προσδιορισμός του ειδικού δείκτη φλεγμονής του εντέρου (καλπροτεκτίνης) σε δείγμα κοπράνων

 • Τα δυο διαφορετικά επίπεδα ανίχνευσης βοηθάνε σημαντικά στον προσδιορισμό της σοβαρότητας του φλεγμονώδους νοσήματος ή στο προσδιορισμό της φάσης της νόσου (π.χ. υποτροπή)

DyonLacto® Lactoferrin

Προσδιορισμός του ειδικού δείκτη φλεγμονής του εντέρου (λακτοφερίνης) σε δείγμα κοπράνων. Ένας εξαιρετικά ειδικός προσδιορισμός όπου σε 5 λεπτά δίνεται απάντηση παρουσίας λακτοφερινης με ευαισθησία >94% και ειδικότητα 93%

 

DyoniFOB® Immunological Fecal Occult Blood

Έλεγχος μικροσκοπικής παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγμα κοπράνων

 • Ειδικότητα και Ευαισθησία: 99%
 • Θετική και αρνητική προγνωστική διαγνωστική αξία μεγαλύτερη από 97%
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα όπως αντίστοιχα Mayer κοπράνων

DyoniFOB – Combo T® Immunological Fecal Occult – Blood & Transferrin

Έλεγχος μικροσκοπικής παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης και τρανσφερρίνης σε δείγμα κοπράνων

 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα όπως αντίστοιχα Mayer κοπράνων
 • Η παρουσία τρανσφερίνης δίνει μια σειρά σημαντικών διαγνωστικών πληροφοριών σχετικά με την πιθανή περιοχή αιμορραγίας του πεπτικού σωλήνα

iFOB & Haptoglobin

Έλεγχος μικροσκοπικής παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης και απτοσφαιρίνης σε δείγμα κοπράνων

 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα όπως αντίστοιχα Mayer κοπράνων

DyonCRP® C-reactive protein

Point of Care in vitro diagnostics

Με τη χρήση αυτού του προϊόντος σε 5 λεπτά και με αξιοπιστία της τάξεως του 99% μπορείτε να:

 • Να επιβεβαιώσετε την παρουσία μιας λοίμωξης
 • Να εντοπίσετε διαγνωστικά την σοβαρότητα της παίρνοντας 3 διαφορετικές διαγνωστικές τιμές
 • Να διαφοροδιαγνώσετε μεταξύ ιογενών και βακτηριαδικών λοιμώξεων

 

DyonAFP® α – fetoprotein, 10

Ανίχνευση Α φετοπρωτείνης σε μια σταγόνα ολικού τριχοειδικού αίματος

Αξιοπιστία και επαναληψιμότητα μεγαλύτερη από 99%

 

 

 

DyonRota-Adeno® Rotavirus-Adenovirus
Προσδιορισμός Rotavirus – Adenovirus για σε δείγμα κοπράνων σε βρέφη και παιδιά με γαστρεντερίτιδα

DyonMono® Infectious Mononucleosis
Point of Care in vitro diagnostics Με την εφαρμογή αυτού του προϊόντος σε ανθρώπινο τριχοειδικό αίμα μπορείτε να διαγνώσετε λοιμώδη μονοπυρήνωση που προκαλείται από τον ιό Epstein Barr (EBV) Ειδικότητα και ευαισθησία μεγαλύτερη από 99%

DyonStrepA-strip® Group A Streptococcus Antigen
Point of Care in vitro diagnostics Άμεσα με την χρήση φαρυγγικού επιχρίσματος μπορείτε να διαφοροποιήσετε τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις από άλλους αιτιολογικούς παράγοντες με ευαισθησία και ειδικότητα της τάξεως του 99%

DyoniFOB® Immunological Fecal Occult Blood

Έλεγχος μικροσκοπικής παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγμα κοπράνων (έλεγχος υπερυεσθησίας ή δυσανεξίας του εντέρου σε βρέφη)

 • Ειδικότητα και Ευαισθησία: 99%
 • Θετική και αρνητική προγνωστική διαγνωστική αξία μεγαλύτερη από 97%
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα όπως αντίστοιχα Mayer κοπράνων

DyonTroponin® Troponin I/T
Προσδιορισμός τροπονίνης Ι σε δείγμα ολικού τριχοειδικού αίματος (αξιοπιστία – επαναληψιμότητα) > 99%

DyonMicroalbumin® Microalbumin
Προσδιορισμός επιπέδου αλβουμίνης σε δείγμα ούρων

DyonDimer® D – Dimer
Προσδιορισμός D – dimer σε ολικό τριχοειδικό άιμα αποκλεισμός αξιοπιστία 99%, εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία και άμεση διαγνωστική υποστήριξη σε ειδικά προφίλ ασθενών

DyonTroponin POC® Cardiac Troponin
Προσδιορισμός τροπονίνης Ι σε δείγμα ολικού τριχοειδικού αίματος (αξιοπιστία – επαναληψιμότητα) > 99% πολύ υψηλή ειδικότητα σε εξαιρετικά μικρές συγκεντώσεις τροπονίνης στο αίμα

DyonCardiac 3 in 1® Cardiac Troponin, Myoglobin, CK-MB
Προσδιορισμός και των τριών βασικών καρδιακών δεικτών χωριστά, ο συνδυασμός των απαντήσεων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο χρόνο εμφάνισης της ισχαιμικής βλάβης (αξιοπιστία >99%)

 

DyoniFOB® Immunological Fecal Occult Blood

Έλεγχος μικροσκοπικής παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγμα κοπράνων

 • Ειδικότητα και Ευαισθησία: 99%
 • Θετική και αρνητική προγνωστική διαγνωστική αξία μεγαλύτερη από 97%
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα όπως αντίστοιχα Mayer κοπράνων

DyonBTA® Bladder Tissue Antigen
Προσδιορίσμος αντιγόνου για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη του καρκίνου της οροδόχου κύστης βάση των διεθνών κατευθυντηρίων.

DyonAFP® α-fetoprotein
Πρόληψη Ηπατοκαρκινώματος σε ασθενείς με Ηπτίτιδα Β ή C Ανίχνευση Α φετοπρωτείνης σε μια σταγόνα ολικού τριχοειδικού αίματος Αξιοπιστία και επαναληψιμότητα μεγαλύτερη από 99%

DyonPSA® Prostate Specific Antigen
Πρόληψη καρκίνου προστάτη σε ειδικά προφίλ ασθενών αλλά και σε καθορισμένες ηλικιακές ομάδες βάση των διεθνών κατευθυντηρίων

Xeliac® Test Pro Anti- tTG IgA – IgG
Έγκαιρη διάγνωση κοιλιοκάκης σημαντική συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπισης της νόσου αλλά και των επιπτώσεων της.

DyonHpAb® Double H. pylori Ab IgG, IgM
Προσδιορισμός σε συμπτωματικούς ή ασυμπτωματικούς ασθενείς παρουσίας ή οχι ελικοβακτηριδίου, συμβολή στην έγκαιρη αντιμετώπισή του σε ειδικές ομάδες πληθυσμού βαση των διεθνών κατευθυντηρίων.